Sądeczanin bez granic ...

Projekt pn. „Sądeczanin bez granic

– staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych"

w ramach programu

„Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci PLM


Nr projektu: 2012-1-PL1-LEO02-27906

Projektodawca:
Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu

Partner projektu (organizacja przyjmująca):
Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e. V., Niemcy

Cel główny projektu:

 •  zdobycie doświadczenia zawodowego, nabycie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu poprzez odbycie stażu zagranicznego, który przyczyni się do zwiększenia ich szans na znalezienie pracy, a tym samym do ograniczenia bezrobocia na lokalnym rynku pracy.

Cele szczegółowe:

 •  zwiększenie szans na zatrudnienie lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na lokalnym i europejskim
  rynku pracy dzięki zdobyciu doświadczenia zawodowego, podniesieniu lub uzyskaniu odpowiednich kompetencji, wiedzy i umiejętności w zakresie zgodnym z kierunkiem odbywanego stażu,
 • poznanie specyfiki zakładów pracy, kultury organizacyjnej oraz nowych technologii, metod i rozwiązań stosowanych przez niemieckie firmy,
 • wymiana doświadczeń i umiejętności zawodowych z pracownikami niemieckimi,
 • zwiększenie otwartości i mobilności przestrzennej uczestników na poziomie kraju i Unii Europejskiej,
 • wzrost potencjału zawodowego i osobistego uczestników,
 • wzrost umiejętności i kompetencji językowych uczestników,
 • zmiana stereotypów w postrzeganiu innych kultur połączona ze wzmocnieniem postaw otwartych na odmienności kulturowe
  innych narodowości.

Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu, które nie posiadały doświadczenia zawodowego lub których kwalifikacje i umiejętności nie znalazły odbioru na obecnym rynku pracy.

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych zostało łącznie 45 osób (19 Kobiet, 26 Mężczyzn). Były to osoby głównie z wykształceniem średnim zawodowym (17 osób), średnim ogólnokształcącym (10 osób) oraz zasadniczym zawodowym (5 osób). Większość uczestników projektu stanowiły osoby młode do 30 roku życia (26 osób). Znaczną część uczestników projektu (ok. 13 %) stanowiły osoby powyżej 50 roku życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • przygotowanie językowe (60 godzin – 50 w Polsce i 10 w Niemczech) pozwalające poznać słownictwo branżowe, posługiwanie się językiem niemieckim w codziennych sytuacjach;
 •  przygotowanie pedagogiczne (8 godzin, w Polsce) obejmujące m.in. naukę pisania CV wg europejskich standardów, poznanie metod walki ze stresem i adaptacji do nowych warunków, rozwijanie umiejętności autoprezentacji, swobodnych relacji interpersonalnych;
 • przygotowanie kulturowe (w Niemczech) umożliwiające poznanie dorobku kulturowego Niemiec, zwiedzanie miejsc atrakcyjnych kulturowo, poznanie okolicy, jej historii, mentalności i zwyczajów mieszkańców;
 • 9-tygodniowy staż w Bad Freienwalde (Niemcy) w zawodach: kucharz, kelner, barman, opiekun osób starszych, opiekunka dziecięca, mechanik samochodowy, elektromechanik, elektryk, murarz

 W wyniku udziału w projekcie, uczestnicy uzyskali formalne potwierdzenie nabytych umiejętności i kompetencji zawodowych:

 • certyfikaty ukończenia stażu  w wybranym zawodzie,
 • certyfikaty Europass – Mobilność  potwierdzające zdobyte umiejętności i kompetencje,
 • dokumenty potwierdzające odbycie
  przygotowania pedagogicznego oraz językowego
  .

 Całkowite wydatki projektu: 121 680,48 euro (tj. ok. 509 104,92 zł).

Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. – 30.11.2013 r.

Koordynator projektu:

Małgorzata Sopata – Specjalista ds. programów

Dział Programów i Współpracy

tel. 18 442 91 10 w. 334, p. 306, III piętro

 


Raport z realizacji staży w Niemczech w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Publikacja podsumowująca realizację projektu „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych”


Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną  w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych  w niej informacji.