Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (IV)”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu.

Uczestnicy projektu:

Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby powyżej 50. r.ż.,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do w/w grup (na warunkach określonych w SZOOP RPO WM).

Działaniami w ramach projektu objętych zostanie łącznie 166 osób (kobiet i mężczyzn),w tym:

 • 57 osób powyżej 50. r.ż.,
 • 43 osoby długotrwale bezrobotne,
 • 12 osób z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • staże – 59 osób;
 • szkolenia indywidualne – 15 osób;
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej – 33 osoby;
 • prace interwencyjne - 39 osób;
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 20 osób.

Kryteria pierwszeństwa do udziału w projekcie:

 1. przynależność do jednej lub więcej z niżej wymienionych kategorii osób bezrobotnych:
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotni,
  • osoby powyżej 50. r.ż.,
 2. pozostali bezrobotni tj.:
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety oraz
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do w/w grup.

W przypadku gdy liczba osób spełniających zasadnicze kryterium będzie większa niż liczba miejsc, o przystąpieniu do projektu decydować będzie przynależność do więcej niż jednej kategorii.

Projektodawca zakłada, iż dzięki udziałowi w projekcie UP osiągną wymierne efekty w postaci zatrudnienia lub samozatrudnienia. Zakłada się osiągnięcie następującej efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup osób:

 1. co najmniej 42% - osoby powyżej 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,
 2. co najmniej 52% - bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do w/w grup.

Okres realizacji: 01.01.2018 – 30.06.2019

Wartość projektu: 2 157 198,84 zł

Kwota dofinansowania: 2 157 198,84 zł

Procedura rekrutacji do pobrania tutaj

Podsumowanie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (IV)” w 2018 r.

Wytworzyła: Małgorzata Kwiatkowska


Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie udzielane są

w Dziale Programów Rynku Pracy: pok. 307 tel. 18 448 92 94