Realizowane projekty i programy

Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (II)


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu.

Uczestnicy projektu:

Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby powyżej 50 r.ż.,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach oraz
 • kobiety.

Działaniami w ramach projektu objętych zostanie łącznie 161 osób (kobiet i mężczyzn), w tym:

 • 52 osoby powyżej 50 r.ż.,
 • 61 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 17 osób z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • staże – 30 osób;
 • szkolenia – 46 osób, w tym: 30 osób – szkolenia grupowe, 16 osób – szkolenia indywidualne;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 28 osób;
 • prace interwencyjne - 35 osób;
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 25 osób.

Kryteria selekcji:

 1. przynależność do jednej lub więcej z niżej wymienionych kategorii osób bezrobotnych:
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotni,
  • osoby powyżej 50 r.ż.,
 2. pozostali bezrobotni tj.:
  • osoby o niskich kwalifikacjach oraz
  • kobiety.

W przypadku gdy liczba osób spełniających zasadnicze kryterium będzie większa niż liczba miejsc, o przystąpieniu do projektu decydować będzie przynależność do więcej niż jednej kategorii.

Projektodawca zakłada, iż dzięki udziałowi w projekcie UP osiągną wymierne efekty w postaci zatrudnienia lub samozatrudnienia. Zakłada się osiągnięcie następującej efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup osób:

 • osób powyżej 50 r.ż. – na poziomie co najmniej 33%;
 • osób długotrwale bezrobotnych – na poziomie co najmniej 30%;
 • osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 33%;
 • osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 38%;
 • kobiet – 39%.

Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.06.2017

Wartość projektu: 1 858 476,79 zł

Kwota dofinansowania: 1 858 476,79 zł

Procedura rekrutacji do pobrania tutaj

Podsumowanie realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (II)” w 2016 r.

Wytworzył: Małgorzata Kwiatkowska