Realizowane projekty i programy

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Mieście Nowym Sączu (III)”Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu.

Uczestnicy projektu to osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie Pracy jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.

Działaniami w ramach projektu objętych zostanie łącznie 314 osób (kobiet i mężczyzn) zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza, zarejestrowanych w SUP jako bezrobotne.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • staże – 173 osoby,
 • bony szkoleniowe – 15 osób,
 • bony na zasiedlenie – 50 osób,
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej – 58 osób,
 • prace interwencyjne – 18 osób.

Kryteria pierwszeństwa do udziału w projekcie:

 1. przynależność do jednej lub więcej z niżej wymienionych kategorii osób bezrobotnych:
  • długotrwale bezrobotni, tj. osoby, które nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób poniżej 25 roku życia) lub 12 miesięcy (w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej) poprzedzających dzień rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały bez pracy oraz były gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukiwały zatrudnienia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
 2. pozostali bezrobotni.

W przypadku kiedy liczba osób spełniających kryteria pierwszeństwa będzie większa niż liczba miejsc, o przystąpieniu do projektu decydować będzie przynależność do więcej niż jednej kategorii.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w Sądeckim Urzędzie Pracy, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz,
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie udzielane są
w Dziale Programów Rynku Pracy: pok. 307 tel. 018 448 92 94

Projektodawca zakłada, iż dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy projektu osiągną wymierne efekty w postaci zatrudnienia lub samozatrudnienia. Zakłada się osiągnięcie następującej efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup osób:

 • 17% dla osób z niepełnosprawnościami;
 • 35% dla osób długotrwale bezrobotnych;
 • 48% dla osób o niskich kwalifikacjach;
 • 43% dla pozostałych uczestników projektu.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2018.

Wartość projektu: 3 638 478,20 zł, kwota dofinansowania: 3 638 478,20 zł.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Procedura rekrutacji do pobrania TUTAJ

Wytworzył: Małgorzata Kwiatkowska