Aktualności


Sądecki Urząd Pracy rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu(II)”, w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających
bez pracy w Mieście Nowym Sączu.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2017r.

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18 - 29 lat, posiadające I lub II profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER (czyli są to osoby bezrobotne:

 • które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i
 • nie szkolą się oraz nie uczestniczyły w szkoleniu ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed rekrutacją do projektu).

Działaniami w ramach projektu objętych zostanie łącznie 228 osób (kobiet i mężczyzn) zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza, zarejestrowanych w SUP jako bezrobotne.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • staże – 134 osoby,
 • bony szkoleniowe – 12 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 38 osób,
 • bony na zasiedlenie – 30 osób,
 • prace interwencyjne – 14 osób.

Kryteria pierwszeństwa do udziału w projekcie:

 1. przynależność do jednej lub więcej z niżej wymienionych kategorii osób bezrobotnych:
  • długotrwale bezrobotni, tj. osoby, które nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób poniżej 25 roku życia) lub 12 miesięcy (w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej) poprzedzających dzień rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały bez pracy oraz były gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukiwały zatrudnienia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
 2. pozostali bezrobotni.

W przypadku kiedy liczba osób spełniających kryteria pierwszeństwa będzie większa niż liczba miejsc,o przystąpieniu do projektu decydować będzie przynależność do więcej niż jednej kategorii.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie dostępne są w Dziale Usług Rynku Pracy u poszczególnych doradców klienta
(kontakt dostępny na stronie: http://supnowysacz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/posrednictwo-pracy).

Wytworzył: Małgorzata Kwiatkowska