Aktualności

Sądecki Urząd Pracy rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu.

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie Pracy jako bezrobotne zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 1. osoby z niepełnosprawnościami,
 2. osoby powyżej 50 r.ż.,
 3. osoby długotrwale bezrobotne,
 4. osoby o niskich kwalifikacjach oraz
 5. kobiety, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z w/w grup priorytetowych.

Działaniami w ramach projektu objętych zostanie łącznie 89 osób, w tym:

 • 27 osób powyżej 50 r.ż.,
 • 37 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 10 osób z niepełnosprawnościami,
 • 47 kobiet.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • staże – 29 osób;
 • szkolenia grupowe – 35 osób;
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20 osób;
 • prace interwencyjne - 5 osób.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2016 r.

Zapraszamy osoby bezrobotne spełniające ww. kryteria o składanie wniosków o wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej a pracodawców/przedsiębiorców o składanie wniosków na organizację staży (wnioski dostępne są na stronie http://supnowysacz.praca.gov.pl)

Więcej informacji:

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu ul. Węgierska 146, tel. 18 442 91 10:

 • Informacje w sprawie założeń w/w projektu – Kinga Bodziony, pok. 310, tel. wew. 292
 • Staże – Maria Janiszewska, pok. 314, tel. wew. 299
 • Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – Anna Michalik, pok. 305, tel. wew. 333, Jerzy Uryga, pok. 305, tel. wew. 254
 • Prace interwencyjne – Renata Paschek, pok. 311, tel. wew. 260.

Wytworzył: Kinga BodzionyProjekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (I)”

Sądecki Urząd Pracy rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (I)”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2016 r. 
Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18 - 29 lat, posiadające I lub II profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER (czyli są to osoby bezrobotne:
a) które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i
b) nie szkolą się oraz nie uczestniczyły w szkoleniu ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed rekrutacją do projektu).

Działaniami w ramach projektu objętych zostanie łącznie 360 osób (kobiet i mężczyzn) zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza, zarejestrowanych w SUP jako bezrobotne. 

Formy wsparcia w ramach projektu:
 • staże – 248 osób,
 • szkolenia indywidualne – 10 osób,
 • bony szkoleniowe – 12 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 66 osób,
 • bony zasiedlenie na – 15 osób,
 • bon stażowy – 5 osób,
 • prace interwencyjne – 4 osoby.
Kryteria pierwszeństwa do udziału w projekcie:
a) przynależność do jednej lub więcej z niżej wymienionych kategorii osób bezrobotnych:
- długotrwale bezrobotni, tj. osoby, które nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (w przypadku osób poniżej 25 roku życia) lub 12 miesięcy (w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej) poprzedzających dzień rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały bez pracy oraz były gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukiwały zatrudnienia,
- osoby niepełnosprawne,
b) pozostali bezrobotni.

W przypadku kiedy liczba osób spełniających kryteria pierwszeństwa będzie większa niż liczba miejsc, o przystąpieniu do projektu decydować będzie przynależność do więcej niż jednej kategorii.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie dostępne są w Dziale Programów Rynku Pracy:      pok. 307 tel. 018 442 91 10 w. 294

Wytworzył(a):Cecylia Iwan

W 2015 roku Sądecki Urząd Pracy rozpocznie realizację projektów w ramach nowego okresu programowania Funduszy Europejskich 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej UE SUP będzie realizował projekty pozakonkursowe, prefinansowane z Funduszu Pracy w ramach dwóch programów operacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Projekty te będą realizowane w ramach Celu Tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Sądecki Urząd Pracy w 2015 r. będzie realizował projekty o łącznej wartości 4 068,6 tys. zł, w tym odpowiednio: PO WER – 3 320, tys. zł, RPO – 748,5 tys. zł.

Uczestnikami będą:

 • w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):
  • osoby młode do 29 roku życia, tym osoby: niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne a także nie uczące się, nie zatrudnione oraz nie uczestniczące w szkoleniu (młodzież z kategorii NEET),
 • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO):
  • osoby w wieku powyżej 30 roku życia, w tym osoby: powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Wytworzył(a):Cecylia Iwan