Aktualności

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, iż w związku z przeprowadzoną rekrutacją na szkolenie pn. „ECDL CORE” (II edycja) realizowane w ramach projektu pn. „E-umiejętności”, do udziału w w/w szkoleniu zakwalifikowały się osoby o następujących numerach ewidencyjnych SUP:

 1. 280904/0022
 2. 010714/00007
 3. 200799/0079
 4. 260813/00002
 5. 151100/0120
 6. 240805/0021
 7. 140803/0013
 8. 301211/00003
 9. 130910/00004
 10. 141099/0068

Wytworzył: Małgorzata KwiatkowskaSądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, iż w ramach projektu pn. „E-umiejętności” (Poddziałanie 9.6.2 PO KL) istnieje jeszcze możliwość skorzystania ze szkoleń komputerowych z zakresu ECDL START oraz ECDL CORE, prowadzących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Szkolenia realizowane będą w okresie wrzesień-listopad 2014 r.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu (zamieszkujące na terenie woj. małopolskiego), w wieku 25-64 lata, z wykształceniem co najwyżej średnim, które chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie kompetencji ICT.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności mężczyzn !!!

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie przyjmowane są w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są Tutaj.

Wytworzył:Małgorzata Kwiatkowska
Od dnia 01.03.2014r. Sądecki Urząd Pracy rozpocznie realizację programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

Program zakłada aktywizację zawodową 10 osób, będących bezrobotnymi w wieku do 25 lat lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą – do 27 roku życia, które mogą być skierowane na staż, zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy: 5 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności i 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W ramach programu realizowane będą:

 • Pośrednictwo pracy;
 • Staże;
 • Świadczenie na rehabilitację zawodową uczestników programu;
 • Premię dla pracodawców;
 • Opieka doradcy zawodowego nad uczestnikami.

Okres realizacji programu: 01.03.2014-31.12.2014

Szczegółowe informacje na temat programu udzielane są w Dziale Programów i Współpracy: Andrzej Kaczor, pok. 306; tel.: (18) 442-91-10 wew. 296

Wytworzył:Andrzej Kaczor


Projekt systemowy pn. „Samozatrudnienie Umiejętności Praca”

W 2014 r. Sądecki Urząd Pracy kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Samozatrudnienie Umiejętności Praca”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt przewiduje możliwość:

 • uzyskania pomocy w poszukiwaniu pracy,
 • nabycia praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez odbycie stażu u pracodawcy,
 • uzyskania wiedzy, umiejętności i/lub kwalifikacji potrzebnych do podejmowania zatrudnienia poprzez organizację szkoleń,
 • otrzymania jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • skierowania do pracy w ramach utworzonego stanowiska pracy.

zapraszamy:

 • organizatorów (przedsiębiorców, pracodawców) do składania:
  • wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
  • wniosków o zorganizowanie staży,
 • osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do składania ankiet,
 • osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu o kontakt z pokojem 320 tel. 18 442 91 10 wew. 270.

Działaniami w ramach projektu objętych zostanie łącznie 500 osób (kobiet i mężczyzn) zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza, zarejestrowanych w SUP jako bezrobotne

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • staże zawodowe – 320 osób;
 • szkolenia – 90 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 100 osób,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 20 stanowisk pracy.
 • Kryteria pierwszeństwa do udziału w projekcie:

  1. przynależność do jednej lub więcej z niżej wymienionych kategorii osób bezrobotnych:
   • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
   • bezrobotni do 25 roku życia,
   • młodzież z kategorii NEET (osoby do 25 roku życia pozostające w rejestrze SUP nie dłużej niż 4 miesiące od dnia rejestracji, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu),
   • osoby, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty przed 01.01.2013r. i figurowały w rejestrze SUP na dzień 30.11.2013r.
  2. w drugiej kolejności:
   • długotrwale bezrobotni,
  3. pozostali bezrobotni.

  W przypadku kiedy liczba osób spełniających zasadnicze kryterium będzie większa niż liczba miejsc, o przystąpieniu do projektu decydować będzie przynależność do więcej niż jednej kategorii, a następnie kolejność zgłoszeń.

  Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie udzielane są w Dziale Programów i Współpracy: pok. 307 tel. 018 442 91 10 w. 294

  Wytworzył:Cecylia Iwan
Projekt „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych” podsumowanie

Z dniem 30.11.2013 r. Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu zakończył realizację projektu pn. „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych”.

Dzięki dofinansowaniu z Programu Leonardo da Vinci, 45 osób bezrobotnych z terenu Miasta Nowego Sącza odbyło 9-tygodniowe staże u wybranych pracodawców z Bad Freienwalde w Brandenburgii (Niemcy). Celem wyjazdu było zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nabycie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji i umiejętności w zawodach: kucharz (5 os.), kelner (9 os.), barman (2 os.), opiekun osób starszych (12 os.), opiekunka dziecięca (3 os.), mechanik samochodowy (8 os), elektromechanik (2os.) oraz murarz (4 os).

Na zakończenie udziału w projekcie, wszyscy uczestnicy uzyskali formalne potwierdzenie nabytych umiejętności i kompetencji zawodowych. Organizacja Przyjmująca (Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V.) wystawiła imienne certyfikaty ukończenia stażu - z uwzględnieniem terminu realizacji stażu, programu stażu i zdobytych umiejętności. Po pomyślnym ukończeniu i zrealizowaniu programu stażu, uczestnicy otrzymali również certyfikaty Europass – Mobilność potwierdzające zdobyte umiejętności i kompetencje. Możliwość legitymowania się międzynarodowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje niewątpliwie zwiększy ich szanse zatrudnienia na lokalnym i europejskim rynku pracy – z informacji uzyskanych od uczestników wynika, iż po zakończeniu udziału w projekcie pracę znalazło prawie 29 % z nich, nie tylko w kraju ale również za granicą.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz efektów jego realizacji dostępne w zakładce: Zrealizowane projekty/Sądeczanin bez granic

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


Informujemy, iż aktualnie zakończono rekrutację w ramach następujących projektów i programów realizowanych przez SUP w roku 2013:

 • „Samozatrudnienie Umiejętności Praca”
 • „Nowy Sącz – Nowa firma”
 • „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych”
 • „Postaw na siebie”
 • „Aktywni rodzice”

W ramach wyżej wymienionych programów i projektów zaktywizowanych zostało łącznie 399 osób.

Na bazie porozumienia pomiędzy Sądeckim Urzędem Pracy w Nowym Sączu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych Stopil w Nowym Sączu realizowany jest projekt „Dwadzieścia szans” w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” Głównym celem projektu jest aktywizacja 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu jednej z dysfunkcji społecznych: pozostawania osobą długotrwale bezrobotną, niepełnosprawności lub bezrobociem pokoleniowym. W 2014 roku planuje się m. in. podpisanie kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu oraz udzielenie pomocy w założeniu własnej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej.

Dodatkowo Sądecki Urząd Pracy wraz z  Miejskim Ośrodkiem  Pomocy Społecznej  będzie realizował  projekt pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.  W ramach tego projektu zostanie opracowany mechanizm koordynacji i współpracy instytucji działających w obszarze integracji, aktywizacji społecznej i zawodowej wobec rodzin. Dzięki przystąpieniu do realizacji pilotażu Miasto Nowy Sącz uzyska dofinansowanie m. in.  na utworzenie Centrum dla rodzin tj. placówki, która w sposób kompleksowy będzie udzielała wsparcia rodzinom wielodzietnym w zakresie integracji społecznej.

W 2014 r. decyzją Instytucji Zarządzającej PO KL kontynuowana będzie realizacja projektu systemowego pn. „Samozatrudnienie Umiejętności Praca”. O szczegółowych założeniach projektu będziemy informować początkiem przyszłego roku.

Wytworzył: Kaczor Andrzej