Aktualności

W 2015 roku Sądecki Urząd Pracy rozpocznie realizację projektów w ramach nowego okresu programowania Funduszy Europejskich 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej UE SUP będzie realizował projekty pozakonkursowe, prefinansowane z Funduszu Pracy w ramach dwóch programów operacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Projekty te będą realizowane w ramach Celu Tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Sądecki Urząd Pracy w 2015 r. będzie realizował projekty o łącznej wartości 4 068,6 tys. zł, w tym odpowiednio: PO WER – 3 320, tys. zł, RPO – 748,5 tys. zł.

Uczestnikami będą:

  • w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):
    • osoby młode do 29 roku życia, tym osoby: niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne a także nie uczące się, nie zatrudnione oraz nie uczestniczące w szkoleniu (młodzież z kategorii NEET),
  • w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO):
    • osoby w wieku powyżej 30 roku życia, w tym osoby: powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Wytworzył:Cecylia Iwan