Aktualności

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, iż z dniem 03 listopada 2014 r.
zakończony został nabór uczestników projektu pn. „E-umiejętności”
  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Wytworzył(a): Małgorzata Kwiatkowska

Od dnia 01.03.2014r. Sądecki Urząd Pracy rozpocznie realizację programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

Program zakłada aktywizację zawodową 10 osób, będących bezrobotnymi w wieku do 25 lat lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą – do 27 roku życia, które mogą być skierowane na staż, zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy: 5 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności i 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W ramach programu realizowane będą:

 • Pośrednictwo pracy;
 • Staże;
 • Świadczenie na rehabilitację zawodową uczestników programu;
 • Premię dla pracodawców;
 • Opieka doradcy zawodowego nad uczestnikami.

Okres realizacji programu: 01.03.2014-31.12.2014

Szczegółowe informacje na temat programu udzielane są w Dziale Programów i Współpracy: Andrzej Kaczor, pok. 306; tel.: (18) 442-91-10 wew. 296

Wytworzył:Andrzej Kaczor


Projekt systemowy pn. „Samozatrudnienie Umiejętności Praca”

W 2014 r. Sądecki Urząd Pracy kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Samozatrudnienie Umiejętności Praca”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt przewiduje możliwość:

 • uzyskania pomocy w poszukiwaniu pracy,
 • nabycia praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez odbycie stażu u pracodawcy,
 • uzyskania wiedzy, umiejętności i/lub kwalifikacji potrzebnych do podejmowania zatrudnienia poprzez organizację szkoleń,
 • otrzymania jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • skierowania do pracy w ramach utworzonego stanowiska pracy.

zapraszamy:

 • organizatorów (przedsiębiorców, pracodawców) do składania:
  • wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
  • wniosków o zorganizowanie staży,
 • osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do składania ankiet,
 • osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu o kontakt z pokojem 320 tel. 18 442 91 10 wew. 270.

Działaniami w ramach projektu objętych zostanie łącznie 500 osób (kobiet i mężczyzn) zamieszkałych na terenie Miasta Nowego Sącza, zarejestrowanych w SUP jako bezrobotne

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • staże zawodowe – 320 osób;
 • szkolenia – 90 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 100 osób,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 20 stanowisk pracy.
 • Kryteria pierwszeństwa do udziału w projekcie:

  1. przynależność do jednej lub więcej z niżej wymienionych kategorii osób bezrobotnych:
   • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
   • bezrobotni do 25 roku życia,
   • młodzież z kategorii NEET (osoby do 25 roku życia pozostające w rejestrze SUP nie dłużej niż 4 miesiące od dnia rejestracji, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu),
   • osoby, które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty przed 01.01.2013r. i figurowały w rejestrze SUP na dzień 30.11.2013r.
  2. w drugiej kolejności:
   • długotrwale bezrobotni,
  3. pozostali bezrobotni.

  W przypadku kiedy liczba osób spełniających zasadnicze kryterium będzie większa niż liczba miejsc, o przystąpieniu do projektu decydować będzie przynależność do więcej niż jednej kategorii, a następnie kolejność zgłoszeń.

  Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie udzielane są w Dziale Programów i Współpracy: pok. 307 tel. (18) 442 91 10 w. 294

  Wytworzył(a):Cecylia Iwan


Informujemy, iż aktualnie zakończono rekrutację w ramach następujących projektów i programów realizowanych przez SUP w roku 2013:

 • „Samozatrudnienie Umiejętności Praca”
 • „Nowy Sącz – Nowa firma”
 • „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób bezrobotnych”
 • „Postaw na siebie”
 • „Aktywni rodzice”

W ramach wyżej wymienionych programów i projektów zaktywizowanych zostało łącznie 399 osób.

Na bazie porozumienia pomiędzy Sądeckim Urzędem Pracy w Nowym Sączu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych Stopil w Nowym Sączu realizowany jest projekt „Dwadzieścia szans” w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” Głównym celem projektu jest aktywizacja 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu jednej z dysfunkcji społecznych: pozostawania osobą długotrwale bezrobotną, niepełnosprawności lub bezrobociem pokoleniowym. W 2014 roku planuje się m. in. podpisanie kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu oraz udzielenie pomocy w założeniu własnej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej.

Dodatkowo Sądecki Urząd Pracy wraz z  Miejskim Ośrodkiem  Pomocy Społecznej  będzie realizował  projekt pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.  W ramach tego projektu zostanie opracowany mechanizm koordynacji i współpracy instytucji działających w obszarze integracji, aktywizacji społecznej i zawodowej wobec rodzin. Dzięki przystąpieniu do realizacji pilotażu Miasto Nowy Sącz uzyska dofinansowanie m. in.  na utworzenie Centrum dla rodzin tj. placówki, która w sposób kompleksowy będzie udzielała wsparcia rodzinom wielodzietnym w zakresie integracji społecznej.

W 2014 r. decyzją Instytucji Zarządzającej PO KL kontynuowana będzie realizacja projektu systemowego pn. „Samozatrudnienie Umiejętności Praca”. O szczegółowych założeniach projektu będziemy informować początkiem przyszłego roku.

Wytworzył: Kaczor Andrzej